Leievilkår

Definisjoner

Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr. Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.
Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i avtalen mellom Utleier og Leietaker. Med skriftlighet menes også e-post.

1. AVTALEN

1. Utleierens tilbud er bindende i 10 virkedager. Avtale om utleie anses inngått når Utleier bekrefter Leietakerens bestilling. Bekreftelse kan være ved Utleierens ordrebekreftelse, ved utlevering av utstyr, eller på annen måte som Utleieren finner praktisk for seg. Inngått leieavtale erstatter tidligere bekreftelse. I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått leieavtale gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller i leieavtalen.

2. Utleieren har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en leieavtale.

3. Med mindre annet er skriftlig opplyst i Utleierens ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår.

2. UTLEVERING / HENTING AV UTSTYR

1. Utstyret hentes av Leietageren på Utleierens forretningsadresse med mindre det kan påvises at annet er avtalt.

2. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager, gjelder utleiers interne utstyrsspesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert.

3. Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Utleieren skriftlig dersom det påstås avvik.

4. Det ansvaret som Leietaker har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det tidspunkt utstyret er levert til ham.

3. BRUK AV UTSTYR

1. Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han selv, eller de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte utstyret. Han har derfor heller ikke anledning til å leie eller låne det ut til tredjemann.

2. Utleier skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt det er praktisk mulig før levering til Leietaker, med mindre annet er avtalt.

3. Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til Utleierens skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal Leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l.

4. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette.

5. I den utstrekning Leietakeren/brukeren ikke har nødvendig kompetanse til å benytte utstyret eller deler av dette, og Utleier forestår opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere Leietakeren for dette.

6. Leietageren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende.

7. Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på utstyret med mindre han er skriftlig instruert om det av Utleier, eller det fremgår av annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.

8. Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til Utleier der utstyret ble hentet, eller på annet avtalt tilbakeleveringssted, eller utleier selv har hentet det.

9. Når utstyret ikke er i bruk skal leietakeren følgelig i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med utleier kan hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal leietaker sette seg inn i, og benytte, de sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det er praktisk mulig og hindres fra å være utsatt for skadeverk.

10. Utleier skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at Utleier kan ha montert sporingssystemer i utstyret. Slik muligmontering fritar ikke Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør Utleier kjent med hvor utstyret måtte befinne seg.

11. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med utleier.

4. REKLAMASJON

1. Leietaker skal uten opphold varsle Utleier dersom han mener det er feil med utstyret eller noen del av dette. Utleieren skal søke å utbedre feilen. Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de resurser han på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta ombytte av utstyr dersom han har alternativt utstyr tilgjengelig for Leietakeren.

2. Utleier har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av utleid utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten opphold returneres til Utleier.

3. Utleier har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke kunne benyttes.

5. LEIETAKERS ANSVAR

1. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren forsto, eller burde ha forstått at var egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade som skyldes manglende funksjons- og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person- og/eller tingsskade som skyldes bruken av utstyret. Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier grunnet feilaktig bruk eller unnlatte tekniske kontroller samt bulker, riper, påført maling, epoxy, sement og annet som måtte være påført utstyret eller deler av dette.

2. Leietakeren skal underrette utleieren om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så vel ytre skade på utstyret som diverse havarier som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto.

3. Hverken manglende opplæring av Utleier på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet.

4. Leietaker er også ansvarlig for ett hvert påregnelig direkte og indirekte tap som Utleier måtte bli påført som følge av skade, havari o.l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av Leietaker og ellers er i hans forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktig bruk.

5. Utleierens tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

7. UTLEIERS ANSVAR

1. Utleieren skal etterse utstyret før det utleveres til Leietaker.

2. Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av Utleier før utstyret leveres til Leietaker.

3. Leietageren er også innforstått med at forhold som andre kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at Utleier ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l.

4. Utleier har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke.

5. Utleier har heller ikke ansvar for skade som Leietagerens bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra Utleierens side. For det tilfellet at tredjemann likevel fremmer erstatningskrav mot Utleier, skal Leietaker holde ham ansvarsløs.

8. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

1. Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, gjelder Utleierens standard prisliste og standard betalingsbetingelser. Utleier kan ikke endre pris som er gitt i skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes justering av leietid eller at bemannet utstyr benyttes over 8 timer pr. dag. Utleier er ellers berettiget til å endre sine standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er tatt inn.

2. I den utstrekning det avtales at Leietakeren skal innbetale depositum, eller annen sikkerhet for leieforholdet, er Leietaker innforstått med at slikt depositum/sikkerhet ikke vil bli satt inn på konto som er unndratt fra kreditorbeslag med mindre det fremgår av ordrebekreftelsen.

3. Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller leieavtalen, har Utleier rett til å kreve forskuddsbetaling av hele- eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til Leietakeren. Utleieren kan uten ansvar for seg avvise å utlevere utstyr med mindre Leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt.

4. I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for hele leieperioden, og Utleier ikke gjør opp avtalt leie etter hvert som den forfaller uten løpedager av noen art, kan Utleier uten ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos Leietaker.

5. Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av Utleierens faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav han måtte på Utleier med mindre slikt krav er erkjent av Utleier eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.

6. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid utløper.

9. TILBAKELEVERING

1. Etter endt avtalt leieperiode skal Leietakeren levere utstyret tilbake til Utleieren. Utstyret skal være rengjort, og skader skal rapporteres.

2. Ved manglende rengjøring er Utleier berettiget til å fakturere Leietaker for rengjøringskostnader.

3. Leietakeren kan kreve at Utleier signerer protokoll vedrørende skade på utstyr.

4. Nytt leiedøgn starter kl 0900 påfølgende døgn uavhengig av når utstyr hentes ut dagen før.

5. Ved forsinket tilbakelevering skal leietaker erstatte utleierens tap, som minst, og uansett om tap kan dokumenteres, dobbel leie i forsinkelsestiden. 5.Leietaker skal erstatte utleier for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at forvaringsplikten ikke er oppfylt.

10. AVBESTILLING

1. Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av Utleier, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at Leietaker hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen.

2. Utleier plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke klarer å levere avtalt utstyr, jfr. punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

11. MISLIGHOLD

1. For det tilfellet at leietaker ikke betaler utleierens fakturaer etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser.

2. Ved mislighold er utleier berettiget til å heve avtalen uten varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter uteleirens eget valg, å hente det på leietakerens regning.

3. Ved utleiers mislighold kan leietaker ikke holde tilbake større del av utleierens faktura.

12. VERNETING

Partene avtaler utleierens registrerte forretningssted som verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.